OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

I. Zakres obowiązywania

1. Umowy między firmą EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH (zwaną dalej „Zleceniodawcą”) a jej dostawcami/podwykonawcami (zwanymi dalej „Zleceniobiorcami”) są objęte wyłącznie poniższymi warunkami handlowymi. Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków, w szczególności warunki handlowe Zleceniobiorcy, nie znajdują zastosowania, nawet jeżeli Zleceniodawca w pojedynczym przypadku nie sprzeciwi się oddzielnie ich obowiązywaniu. Nawet jeżeli Zleceniodawca odniesie się do pisma, które zawiera warunki handlowe Zleceniobiorcy lub osoby trzeciej lub odeśle do takich warunków, nie oznacza to zgody na obowiązywanie tych warunków handlowych.

2. Inne ustalenia, zmiany i porozumienia dodatkowe wymagają dla ich skuteczności wyraźnego potwierdzenia na piśmie przez Zleceniodawcę.

3. W zakresie zastosowania i wykładni porozumień umownych obowiązuje następująca kolejność:

a) indywidualna treść umowy wraz załącznikami łącznie z warunkami uzupełniającymi zawartymi w dokumentacji biznesowej w ramach realizacji oferty i zlecenia;

b) niniejsze Ogólne Warunki Handlowe;

c) kodeks przedsiębiorstw (UGB);

d) Ogólny Kodeks Cywilny (ABGB).

Nieskuteczność poszczególnych części niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie narusza ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznych postanowień obowiązują postanowienia ustawowe, które będą najbliższe prawnemu i ekonomicznemu celowi nieskutecznych postanowień.

 

II. Oferta 

1. Jeżeli złożenie oferty przez Zleceniobiorcę następuje na zapytanie Zleceniodawcy, wówczas oferta musi pod kątem zawartości w pełni odpowiadać zapytaniu, w szczególności w zakresie właściwości i ilości. W razie odchyleń Zleceniobiorca jest zobowiązany do wyraźnego poinformowania o tym na piśmie.

2. Złożenie oferty jest nieodpłatne i nie stanowi zobowiązania dla strony składającej zapytanie. Kosztorysy są rozliczane w oparciu o osobne porozumienie.

 

III. Zamówienia 

1. Zlecenia lub zmiany zleceń są wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną one udzielone lub potwierdzone przez Zleceniodawcę na piśmie. Forma pisemna jest także zachowana w razie przekazania w formie faksu lub e-maila.

2. Dokumenty stosowane przez Zleceniobiorcę w obrocie handlowym ze Zleceniodawcą, w szczególności faktury, muszą zawierać: numer zamówienia, numer dostawy, zakład, miejsce odbioru, pełną nazwę artykułu (kod EUROPLAST + opis), ilości i jednostki oraz NIP (w przypadku importu z UE).

 

IV. Ceny 

1. Ceny są cenami stałymi. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ceny są cenami „FCA zgodnie z INCOTERMS 2020” łącznie z opakowaniem, opłatą drogową, dopłatami za paliwo, energię i ew. towar niebezpieczny oraz ubezpieczeniem transportowym do podanego adresu wysyłki / miejsca przeznaczenia. Zasadniczo Zleceniobiorca pokrywa koszty celne, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Inna regulacja w tym zakresie musi zostać wyraźnie odnotowana na piśmie.

 

V. Realizacja zlecenia, podwykonawcy  

1. Do zakresu usługi Zleceniodawcy należy m.in. przeniesienie na Zleceniodawcę przez Zleceniobiorcę własności wobec wszelkich przesłanych dokumentów technicznych (także dokumentów podwykonawców) oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania, konserwacji i eksploatacji.  

2. Bez wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia realizacji umowy w całości lub w części na osoby trzecie.

3. Wszelkiego rodzaju dokumenty przekazane Zleceniobiorcy w celu wykonania umowy pozostają własnością Zleceniodawcy i nie mogą być wykorzystane przez Zleceniobiorcę do innych celów, powielane lub udostępniane osobom trzecim. Na żądanie należy wydać je Zleceniodawcy wraz ze wszystkimi kopiami i odbitkami.

4. Zamówione ilości są wiążące.

5. Zmiany lub rozszerzenia zakresu dostawy/usługi, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji zlecenia, należy niezwłocznie zgłosić Zleceniodawcy na piśmie. Aby możliwe było ich dokonanie, należy uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zleceniodawcy.

 

VI. Jakość 

1. . Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania wynikających z niniejszej umowy dostaw i usług według ustalonych specyfikacji, zgodnie z terminami, zakresem pracy i standardami, przy uwzględnieniu wytycznych ustawowych i urzędowych oraz uznanych reguł techniki.

 

VII. Terminy dostaw  

1. Uzgodnione terminy dostaw są wiążące. Realizacja usługi przed uzgodnionymi terminami jest zasadniczo możliwa. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy na piśmie o przyczynach skutkujących przekroczeniem terminu.

2. Jeżeli Zleceniobiorca nie dotrzyma uzgodnionego terminu dostawy, ponosi on odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Nie narusza to ewentualnej uzgodnionej kary umownej zgodnie z § 1336 ABGB w razie opóźnionej lub niedostarczonej do umówionego miejsca spełnienia świadczenia lub niezgodnej z umową dostawy.

 

VIII. Dostarczenie i przechowywanie  

1. Należy przestrzegać podanych adresów wysyłki. Dostarczenie do innego miejsca odbioru niż podane przez Zleceniodawcę nie stanowi dla Zleceniobiorcy przeniesienia ryzyka, także wówczas, gdy miejsce to przyjmie dostawę. Zleceniobiorca ponosi dodatkowe koszty Zleceniodawcy, wynikające z dostarczenia do innego miejsca odbioru niż uzgodnione.

2. Dostawy częściowe należy jako takie oznakować.

3. Jeżeli Zleceniobiorcy przysługuje prawo do odesłania opakowań niezbędnych do realizacji dostawy, wówczas należy umieścić w dokumentach przewozowych wyraźną adnotację. W razie braku oznakowania Zleceniodawca usunie opakowanie na koszt Zleceniobiorcy; w takim przypadku wygasa prawo Zleceniobiorcy do zwrotu opakowań.

4. Podczas transportu należy przestrzegać przepisów ustawowych, w szczególności postanowień ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz mających zastosowanie rozporządzeń dotyczących towarów niebezpiecznych łącznie z załącznikami i aneksami. Odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów ponosi Zleceniobiorca.

5. Podmiot realizujący usługę jest zobowiązany do zażądania potwierdzenia przyjęcia przesyłek w podanym

miejscu odbioru. Potwierdzenie odbioru nie stanowi uznania prawidłowej realizacji umowy, lecz jedynie potwierdzenie wpłynięcia towaru.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do końcowej kontroli towaru, w związku z czym Zleceniodawca jest wstępnie zobowiązany jedynie do kontroli minimalnej na podstawie dowodów dostawy (zgodność i liczba sztuk) oraz pod kątem szkód transportowych i oczywistych wad zewnętrznych. Następstwo prawne według § 377 (2) UGB jest jednak wyraźnie wykluczone w związku z rezygnacją Zleceniobiorcy z zastrzeżenia, iż Zleceniodawca dokonał reklamacji z tytułu wad z opóźnieniem. Strony umowy uznają jako odpowiedni termin [6 tygodni]. Jeżeli wady zostaną ujawnione i rozpoznane dopiero później, bieg 6-tygodniowego terminu rozpoczyna się od momentu rozpoznania wady.

 

IX. Wypowiedzenie

1. Zleceniodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w całości lub w części bez podawania przyczyn. W takim przypadku jest on zobowiązany do dokonania zapłaty za wszystkie zrealizowane do tego czasu dostawy i/lub usługi oraz do odpowiedniego uregulowania zapłaty za nabyte materiały i wykonaną pracę. Dalsze roszczenia Zleceniobiorcy są wykluczone.

2. Zleceniodawca jest w szczególności uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu, bez ograniczenia w tym zakresie, jeżeli wobec majątku Zleceniobiorcy zostanie złożony wniosek o sądowe postępowanie upadłościowe lub Zleceniobiorca wstrzyma płatności. Zleceniodawca ma prawo do przejęcia materiałów i/lub półfabrykatów na odpowiednich warunkach.

 

X. Wystawienie faktury, zapłata, warunki płatności, kompensacja  

1. Faktura musi być wystawiona zgodnie z zasadami dotyczącymi podatku VAT oraz musi zawierać wszystkie wymagane informacje. Fakturę należy przesłać podanemu w zamówieniu odbiorcy faktury na podany tam adres faktury przy osobnym podaniu numeru zamówienia, numeru zlecenia i oznaczenia dostawy Zleceniodawcy.

2. Płatności następują w ciągu 14 dni z 3% skontem lub w ciągu 30 dni bez potrąceń, wyjątek stanowią inne uzgodnienia umowne. Termin płatności rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem od wpłynięcia faktury u Zleceniodawcy. Dla terminowej zapłaty miarodajna jest data stempla pocztowego w przypadku czeków rozrachunkowych lub data wpłynięcia zlecenia płatniczego do banku. Jeżeli w wyniku braku informacji wymienionych w powyższym punkcie X.1 nastąpi opóźnienie w obsłudze, wówczas wymienione terminy ulegają wydłużeniu o okres opóźnienia.

3. Zapłata nie oznacza uznania warunków i cen. Termin dokonania zapłaty nie ma wpływu na rękojmię Zleceniobiorcy oraz na prawo do reklamacji.

4. Zleceniobiorca może dokonywać kompensacji wyłącznie z bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami.

5. . Dostawa dokonana przed uzgodnionym terminem nie narusza wynikającego z tego terminu lub uzgodnionego w inny sposób terminu płatności.

 

XI. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne rzeczy i wady prawne  

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za posiadanie przez jego dostawę/usługę uzgodnionych właściwości i spełnienie przewidzianego celu zastosowania. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące.

2. Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady rozpoczyna swój bieg z chwilą całkowitego dostarczenia zakresu dostawy i usługi lub jeżeli uzgodniony jest odbiór, z chwilą odbioru.

3. Obowiązuje ustawowy termin przedawnienia wynoszący trzy lata w odniesieniu do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady. W przypadku wad zgłoszonych w ramach terminu przedawnienia termin upływa najwcześniej sześć miesięcy po złożeniu reklamacji. Zleceniobiorca rezygnuje z zarzutu opóźnionej reklamacji z tytułu wad.

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad. Koszty usunięcia wady lub dostawy zastępczej łącznie ze wszystkimi kosztami dodatkowymi (np. koszty przewozu) ponosi Zleceniobiorca. Ustawowe prawa dotyczące zmiany umowy z powodu wady rzeczy, obniżenia ceny lub odszkodowania pozostają nienaruszone.

5. W razie nieprawidłowego spełnienia należnych zgodnie z umową usług regularnych, które ze względu na wykonywanie rotacyjne w krótkich odstępach czasu są niemożliwe do nadrobienia, Zleceniodawca może dokonać procentowej redukcji cen.

6. Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę na pierwsze żądanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za odszkodowania oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód, o ile przyczyna leży w zakresie władzy lub organizacji Zleceniobiorcy lub jego dostawcy.

7. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca potwierdzi zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt.

 

XII. Miejsce spełnienia świadczenia, właściwość sądu  

1. Miejscem spełnienia świadczenia dla wszystkich dostaw/usług jest określone przez Zleceniodawcę miejsce odbioru.

2. Sądem właściwym jest siedziba Zleceniodawcy.

 

XIII. Stosowane prawo  

1. W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą obowiązuje prawo Republiki Austrii.  

2. Ocena stosunków prawnych między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która weszła w życie w Austrii w dniu 01.01.1989 r., wymaga wyraźnej adnotacji w umowie.

3. Strony umowy są zgodne co do tego, iż ewentualne spory wynikające z tej umowy ostatecznie rozstrzyga trybunał stałego sądu arbitrażowego Izby Gospodarki Przemysłowej w Klagenfurcie Izby Gospodarczej Austrii zgodnie z obowiązującym go regulaminem sądu arbitrażowego.

 

XIV. Zakaz konkurencji/zachowanie tajemnicy  

1. Wykorzystanie zapytań, zamówień i związanej z tym korespondencji Zleceniodawcy do celów reklamowych wymaga wyraźnej zgody Zleceniodawcy na piśmie.

2. Zleceniobiorca zachowa tajemnicę wobec osób trzecich w odniesieniu do wszystkich procesów firmowych, urządzeń, instalacji, dokumentów itp. u Zleceniodawcy i jego klientów, o których Zleceniobiorca poweźmie wiedzę w związku ze swoją działalnością na rzecz Zleceniodawcy, także po złożeniu określonych ofert lub realizacji umowy.

Nałoży on odpowiednie zobowiązania na osoby działające w jego imieniu.

 

XV. Ochrona danych

1. Strony umowy są zobowiązane do przestrzegania postanowień ustawowych w zakresie ochrony danych oraz do zapewnienia i monitorowania ich przestrzegania.

 

XVI. Dobra praktyka społeczna

Wraz z potwierdzeniem zamówienia, dostawą towaru lub przyjęciem zamówienia potwierdza się przestrzeganie dobrych praktyk społecznych zgodnie z Konwencją MOP w aktualnej wersji.

 

EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Stan 21.03.2019 r.