Ogólne warunki handlowe

1. Informacje ogólne 

a. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich relacji biznesowych pomiędzy spółką Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH (zwaną dalej Europlast), a osobami fizycznymi lub prawnymi (zwanymi dalej klientami). Odnoszą się do  przedmiotowej czynności prawnej oraz do wszystkich przyszłych transakcji, także wtedy, gdy w pojedynczym przypadku - w szczególności w ramach przyszłych zleceń uzupełniających lub kolejnych zleceń - nie nastąpi wyraźne odniesienie do w/w warunków. Prawomocna jest zawsze wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy. 

b. Kategorycznie odrzuceniu ulegają odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe klientów. Nie wymaga to osobnego sprzeciwu w pojedynczym przypadku. Żadnego postępowania firmy Europlast, w jakichkolwiek okolicznościach, nie należy traktować jako dorozumianego zaakceptowania takich warunków. Dotyczy to w szczególności wszelkich działań Europlast w ramach realizacji umowy, zachowania milczenia, przekazania potwierdzenia zlecenia bez zastrzeżeń, zamówienia itp. Ogólne Warunki Handlowe klienta są traktowane jako uzgodnione jedynie wówczas, gdy ich obowiązywanie zostanie wyraźnie potwierdzone przez Europlast w formie pisemnej. 

c. Ustne porozumienia i odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują jedynie w sytuacji, gdy klient otrzyma pisemne potwierdzenie powyższego, podpisane przez upoważnionego do tego pracownika Europlast. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach zostaną uzgodnione porozumienia, odmienne od przedmiotowych Ogólnych Warunków Handlowych lub inaczej brzmiące, obowiązują one wyłącznie w odniesieniu do określonej pojedynczej transakcji i muszą być wyraźnie odnotowane na piśmie i podpisane przez obie strony.

 

2. Zawarcie umowy   

a. Umowa między klientem a Europlast dochodzi do skutku dopiero z chwilą przekazania potwierdzenia zlecenia przez Europlast. 

b. Kosztorysy przygotowane przez Europlast dla klientów są niewiążące i płatne, o ile w pojedynczym przypadku nie uzgodniono pisemnie inaczej. 

 

3. Ceny  

a. Informacje cenowe nie są traktowane jako ceny ryczałtowe, o ile wyraźnie nie podano inaczej. Oferowane ceny są cenami bieżącymi i obowiązują do odwołania. Do podanych cen należy doliczyć każdorazowo obowiązujący, ustawowy podatek VAT. Ceny obowiązują loco magazyn. Koszty opakowania, transportu, załadunku i wysyłki oraz cła i ubezpieczenia ponosi klient. Materiały opakowaniowe są przyjmowane z powrotem wyłącznie w razie osobnego porozumienia umownego. 

b. Firma Europlast jest uprawniona do skorygowania uzgodnionych umownie cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią zmiany w zakresie kosztów wynagrodzeń, wprowadzone przez ustawę, rozporządzenie, układ zbiorowy, porozumienie zakładowe lub w zakresie innych kosztów, niezbędnych do realizacji usługi, jakich jak koszty nabycia materiałów, przeznaczonych do produkcji, na skutek rekomendacji komisji ds. równych szans lub zmian cen surowców, kursów wymiany na rynku lokalnym lub międzynarodowym itp. Dostosowanie następuje w takim wymiarze, w jakim rzeczywiste koszty produkcji w chwili zawarcia umowy uległy zmianie, w porównaniu do kosztów w chwili rzeczywistej realizacji usługi. 

c. Wynagrodzenie za zobowiązania długoterminowe jest objęte klauzulą cenową, zgodnie z którą zabezpieczeniem wartości jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2016 (CPI2016). Jako punkt odniesienia ustala się miesiąc, w którym zawarto umowę. 

d. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,00 EUR netto. W razie nieosiągnięcia minimalnej wartości zamówienia Europlast nalicza 25,00 EUR netto jako zwrot nakładów administracyjnych. Dodatkowo, w przypadku artykułów z tłoczeniem na gorąco obowiązuje minimalna ilość zamówienia, to jest 50 sztuk. W razie nieosiągnięcia minimalnej ilości zamówienia naliczane są następujące narzuty: dwukołowe pojemniki na odpady 5,00 EUR netto/pojemnik, czterokołowe pojemniki na odpady 10,00 EUR netto/pojemnik, skrzynki 3,00 EUR netto/skrzynka. 

 

4. Warunki płatności   

a. Płatności należy uregulować w ciągu 30 dni od przedłożenia faktury, bez potrącenia skonta. Faktura jest traktowana jako opłacona, gdy kwota wpłynie na konto Europlast. Treść podana przez klienta na przelewie w polu „tytuł przelewu” jest dla Europlast niewiążąca. 

b. W przypadku opóźnienia w płatności, firma Europlast jest uprawniona do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Europlast wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód, spowodowanych opóźnieniem. Dokonane płatności są każdorazowo zaliczane na poczet najstarszego roszczenia. Jeżeli Europlast uzyska wiedzę o okolicznościach, które budzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności kredytowej klienta lub jego wypłacalności, jest uprawniony, także po zawarciu umowy, do zażądania natychmiastowego dostatecznego zabezpieczenia lub zapłaty należności w gotówce. 

c. Jeżeli w ramach innych stosunków umownych, istniejących z Europlast,  klient zalega z płatnościami, Europlast ma prawo do zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań do momentu spełnienia obowiązku zapłaty przez klienta. W takim przypadku Europlast jest uprawniony także do zażądania zapłaty za dokonane już usługi, w ramach bieżącej relacji biznesowej z klientem. 

d. W razie przekroczenia terminu płatności przepadają przyznane korzyści (rabaty, upusty itp.) i zostają one doliczone do faktury. Dotyczy to także usług częściowych. 

e. W razie zwłoki w płatności, klient zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Europlast wszelkich niezbędnych kosztów, poniesionych przez Europlast w związku z uzyskaniem płatności (koszty monitów, koszty windykacji, koszty adwokackie itp.). 

f. Kompensata przysługuje klientowi jedynie w sytuacji, gdy roszczenia wzajemne są stwierdzone sądownie lub uznane przez Europlast. 

g.W razie wszczęcia postępowania upadłościowego wobec majątku klienta lub w razie jego niewypłacalności, firma Europlast jest uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

5. Realizacja usługi   

a. Firma Europlast jest zobowiązana do uwzględnienia późniejszych próśb klienta o zmianę lub rozszerzenie jedynie wówczas, gdy jest to konieczne z przyczyn technicznych, aby zrealizować cel umowy. Akceptowalne, obiektywnie uzasadnione, niewielkie zmiany w realizacji usługi są traktowane jako z góry zaakceptowane przez klienta. 

b. Po złożeniu zamówienia, w razie jego zmiany lub uzupełnienia, obojętnie z jakiego powodu, termin dostawy/realizacji usługi wydłuża się o odpowiedni okres. 

c. Obiektywnie uzasadnione dostawy i usługi częściowe są dozwolone i mogą być rozliczane przez Europlast w oddzielnych fakturach. 

d. Jeżeli uzgodniono dostawę na żądanie, wówczas przedmiot usługi/towar musi zostać wywołany najpóźniej po sześciu miesiącach od zamówienia. 

e. Obowiązek realizacji usługi przez Europlast powstaje, gdy wszystkie szczegóły techniczne zostaną wyjaśnione, klient stworzy warunki techniczne i prawne, na konto Europlast wpłynie ewentualna, uzgodniona zaliczka lub zostanie przekazane zabezpieczenie na rzecz Europlast oraz klient uzyska na swój koszt ewentualne zezwolenia/zaświadczenia urzędowe. 

 

6. Warunki dostaw  

a. Terminy dostaw/realizacji usług są dla Europlast wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną one uzgodnione na piśmie. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (odszkodowanie itp.) w razie niewielkiego przekroczenia terminu dostawy. Dochodzenie jakichkolwiek roszczeń (odszkodowanie, odstąpienie od umowy itp.) z powodu przekroczenia terminu dostawy, spowodowanego siłą wyższą, strajkiem, niemożliwym do przewidzenia opóźnieniem po stronie dostawców Europlast, za które Europlast nie ponosi odpowiedzialności lub innymi porównywalnymi zdarzeniami, na które Europlast nie ma wpływu, także jest wykluczone. Terminy dostaw ulegają przesunięciu o okres, przez jaki trwa takie zdarzenie. 

b. Jeżeli początek realizacji usługi lub jej realizacja zostanie opóźniona lub przerwana przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient, w szczególności w razie naruszenia obowiązków współpracy, terminy realizacji usługi zostaną odpowiednio przedłużone, a terminy realizacji odpowiednio przesunięte. W takim przypadku firma Europlast jest uprawniona do rozliczenia powstałych w związku z tym niezbędnych kosztów magazynowania materiałów i urządzeń itp. w wysokości 20% kwoty faktury netto (z doliczeniem VAT) za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia usługi, przy czym nie narusza to zobowiązania klienta do zapłaty oraz obowiązku odbioru towaru. 

c. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie, klient jest zobowiązany do przyznania firmie Europlast, listem poleconym, odpowiedniego terminu dodatkowego, przy jednoczesnym zagrożeniu odstąpieniem od umowy. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego,  klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 

d. Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą przygotowania przedmiotu kupna, materiału lub usługi do odbioru w zakładzie lub magazynie, dostarczenia go lub przekazania firmie transportowej. Klient akceptuje każdy standardowy sposób wysyłki. 

e. Europlast zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy w ilości maksymalnie 2% uzgodnionej liczby sztuk. 

 

7. Zwłoka w odbiorze   

a. Jeżeli, mimo wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego przez Europlast, klient opóźnia się z odbiorem (odmowa odbioru, opóźnienie we wpłacie zaliczki, zwłoka w realizacji wcześniejszego świadczenia, brak żądania dostawy w odpowiednim czasie w przypadku zlecenia na żądanie itp.), firma Europlast jest uprawniona do magazynowania towaru na koszt klienta, przy czym może zostać narzucona miesięczna opłata za magazynowanie w wysokości 20% kwoty faktury netto (z doliczeniem VAT). Firma Europlast jest także uprawniona do wykorzystania towaru w inny sposób. 

b. Europlast wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

 

8. Zastrzeżenie własności   

a. Do momentu całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń, przysługujących firmie Europlast wobec klienta, teraz lub w przyszłości, przedmiot kupna pozostaje własnością Europlast i stanowi jego zabezpieczenie. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem do momentu uregulowania wszelkich roszczeń. 

b. Odsprzedaż przedmiotu kupna przez klienta jest dozwolona za zgodą Europlast. W razie wyrażenia zgody, przysługujące klientowi roszczenie ceny zakupu zostaje odstąpione na rzecz Europlast. Do momentu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń firmy Europlast towar/przedmiot kupna nie może być objęty zastawem, przeniesieniem własności w celu zabezpieczenia lub innym rodzajem obciążenia prawami osób trzecich. 

c. Do momentu całkowitej zapłaty wynagrodzenia lub ceny kupna klient jest zobowiązany do odnotowania w swoich księgach i na swoich fakturach zastrzeżenia własności oraz do poinformowania swoich dłużników o tym odstąpieniu. Na żądanie jest on zobowiązany do udostępnienia firmie Europlast wszystkich dokumentów i informacji, niezbędnych do dochodzenia odstąpionych roszczeń i wierzytelności. 

d. Jeżeli klient zalega z płatnościami, firma Europlast, po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego, jest uprawniona do zażądania zwrotu towaru, objętego zastrzeżeniem. Firma Europlast jest uprawniona do bezpośredniego wykorzystania towaru, objętego zastrzeżeniem, w możliwie najlepszy sposób. 

e. W razie wszczęcia postępowania upadłościowego wobec majątku klienta lub zajęcia towaru objętego zastrzeżeniem przez osoby trzecie, klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie firmy Europlast. 

f. W celu dochodzenia niniejszego zastrzeżenia własności klient oświadcza już teraz, że pracownicy firmy Europlast mają prawo wstępu do siedziby/mieszkania klienta. 

g. Wszelkie koszty, związane z odpowiednim postępowaniem sądowym, ponosi klient. 

 

9. Prawa ochronne osób trzecich   

a. Jeżeli klient udostępnia twórczość intelektualną lub dokumenty i jeżeli, odnośnie powyższych dokumentów lub twórczości, dochodzone są prawa własności osób trzecich, wówczas firma Europlast jest uprawniona do wstrzymania produkcji przedmiotu dostawy na ryzyko klienta do momentu wyjaśnienia powyższych praw własności oraz żądania zwrotu poniesionych przez siebie niezbędnych kosztów z tym związanych. W tym zakresie klient zwalnia firmę Europlast z odpowiedzialności za szkody, roszczenia i egzekucję. 

b. W przypadku wszelkich niezbędnych kosztów procesowych, firma Europlast jest uprawniona do zażądania od klienta odpowiednich zaliczek na ich poczet.

 

10. Własność intelektualna   

a. Przedmioty dostaw oraz związana z nimi dokumentacja wykonawcza, plany, szkice, kosztorysy itp., a także oprogramowanie, udostępniane przez Europlast lub powstałe w wyniku udziału Europlast, pozostają wyłączną własnością intelektualną firmy Europlast. 

b. Wykorzystanie, w szczególności przekazywanie, powielanie, publikowanie i udostępnianie, łącznie z kopiowaniem, także częściowe, jak również ich imitowanie, opracowanie lub zużytkowanie wymaga wyraźnej zgody Europlast na piśmie. W razie naruszenia tego obowiązku, Europlast wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń o zaniechanie i roszczeń odszkodowawczych oraz ewentualnych dalszych roszczeń. 

c. Klient jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w odniesieniu do wiedzy powziętej przez niego w ramach relacji biznesowej z Europlast. 

 

11. Rękojmia  

a. Okres rękojmi wynosi jeden rok od przekazania. W razie braku innych ustaleń terminem przekazania jest termin wykonania. W każdym przypadku towar jest traktowany jako odebrany przez klienta, gdy przejdzie na niego upoważnienie do zarządzania towarem lub gdy klient odmówi przyjęcia towaru bez podania przyczyn. 

b. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania na piśmie o reklamacjach z tytułu wad i wszelkiego rodzaju innych reklamacjach z podaniem konkretnej wady, w przeciwnym razie następuje utrata roszczeń z tytułu rękojmi Europlast. Jeżeli nie zostanie złożona reklamacja z tytułu wad, towar zostaje uznany za zaakceptowany. Klient jest zobowiązany do udowodnienia, że wada istniała już w chwili przekazania. W razie nieuzasadnionych reklamacji z tytułu wad, klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wydatków, związanych z ustaleniem braku wad lub usunięciem błędów. 

c. Klient musi natychmiast wstrzymać wykorzystywanie lub przetwarzanie wadliwego towaru,  co może skutkować powstaniem dalszej szkody lub utrudnieniem lub uniemożliwieniem zbadania i/lub usunięcia przyczyn. Firma Europlast jest uprawniona do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia wszelkich badań uznanych przez nią za niezbędne. Dotyczy to także sytuacji, w których wskutek przeprowadzenia takiego badania, towar przestanie nadawać się do użytku. 

d. Koszty transportu i/lub przejazdu, związane z usunięciem wady, ponosi klient. O ile jest to akceptowalne, klient jest zobowiązany zwrócić nam wadliwy towar. Na nasze żądanie klient jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia niezbędnych do usunięcia wady i/lub działań przygotowawczych pracowników, energii i pomieszczeń oraz urządzeń podnoszących i usług podnoszenia, pomostów itp. oraz do współdziałania. 

e. W celu usunięcia wad należy umożliwić firmie Europlast co najmniej dwie próby usunięcia. Usunięcie zgłoszonej wady nie stanowi uznania tej wady. 

f. Jeżeli towary wytwarzane są na podstawie informacji, rysunków, planów, modeli lub innych specyfikacji klienta, wówczas Europlast udziela rękojmi tylko na wykonanie towaru zgodnie z warunkami. Jeżeli klient udostępnia towary, wówczas firma Europlast nie udziela gwarancji na udostępnione towary lub szkody, wynikające z dalszego przetwarzania. 

g. Jeżeli towar nie może być użyty do celu, jakiego oczekiwał klient, wówczas także nie stanowi to wady, jeżeli wynika to wyłącznie z rzeczywistych właściwości odmiennych od informacji, do jakich firma Europlast miała dostęp w chwili zawarcia umowy. Wady nie stanowi również sytuacja, gdy urządzenia techniczne klienta nie znajdują się w technicznie sprawnym i gotowym do pracy stanie lub nie są kompatybilne z dostarczonymi towarami. Odstępstwa w zakresie odcienia, w przypadku późniejszych dostaw, nie stanowią wady. 

h. Europlast ponosi odpowiedzialność jedynie za takie właściwości produktu, jakich klient może oczekiwać od Europlast lub innych producentów lub importerów, pod względem przepisów zezwalających, instrukcji obsługi oraz innych związanych z produktem instrukcji lub wskazówek (w szczególności także konserwacja i kontrola), przy uwzględnieniu wiedzy i doświadczeń klienta. 

 

12. Odpowiedzialność cywilna/gwarancja   

a. Gwarancje są udzielane wyłącznie w przypadku jednoznacznego pisemnego zobowiązania gwarancyjnego. 

b. W przypadku szkód majątkowych odpowiedzialność Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH jest zasadniczo ograniczona do przypadków umyślnego działania lub rażącej niedbałości. Wysokość odszkodowania jest ograniczona do 1,5-krotności kwoty faktury, jednak nie może przekroczyć maksymalnej kwoty ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH, która może zostać udostępniona do wglądu przez drugą stronę umowy. Dotyczy to także przedmiotów, które firma Europlast przejęła do obróbki.

c. Ograniczenie lub wykluczenie dotyczy także roszczeń wobec pracowników firmy Europlast, którzy wyrządzą szkody klientowi,  bez związku ze stosunkiem zlecenia istniejącym między Europlast a klientem. 

d. . Roszczeń odszkodowawczych należy dochodzić w ciągu dwóch lat, w przeciwnym razie roszczenia te przepadają. 

e. Maksymalna gwarancja na wytłoczenia (takie jak in-mold, grawerowanie laserowe, tłoczenie wypukłe i tłoczenie na gorąco) wynosi 2 lata dla pojemników i pudełek.

f. Odpowiedzialność cywilna firmy Europlast jest ponadto wykluczona w przypadku szkód spowodowanych nieodpowiednią obsługą lub przechowywaniem, przeciążeniem, nieprzestrzeganiem regulacji dotyczących obsługi i instalacji, wadliwego montażu, konserwacji, uruchomienia itp., spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie. Odpowiedzialność jest również wykluczona, jeśli za uszkodzenie odpowiedzialne było naturalne zużycie, co dotyczy również wszystkich wariantów etykietowania, takich jak etykiety in-mold, grawerowanie laserowe, tłoczenie wypukłe i tłoczenie na gorąco, a także naklejki. Ponadto odpowiedzialność cywilna nie istnieje w razie zaniechania niezbędnych konserwacji przez Europlast. 

g. Wysokość odpowiedzialności cywilnej jest ograniczona, o ile na rzecz klienta wpłyną świadczenia ubezpieczeniowe, wynikające z jego własnego lub zawartego na jego korzyść ubezpieczenia odszkodowawczego (np. od odpowiedzialności cywilnej, autocasco, transportowe itp.). W takiej sytuacji klient zobowiązuje się do przyjęcia świadczenia ubezpieczeniowego, a odpowiedzialność cywilna firmy Europlast wobec klienta jest ograniczona tylko do tych niekorzyści, które powstaną po stronie klienta w związku z przyjęciem tego ubezpieczenia (np. wyższa suma ubezpieczenia). 

h. Roszczenia regresowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt są wykluczone. Nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku postępowania firmy Europlast, a które wynikają z rażącej niedbałości lub umyślnego działania. Ciężar dowodu w tym zakresie leży po stronie klienta. 

i. Świadczenia gwarancyjne i z tytułu odpowiedzialności cywilnej ze strony Europlast obowiązują wyłącznie w odniesieniu do komponentów i prac montażowych dostarczonych i przeprowadzonych przez Europlast. Wyraźnie wskazujemy, że Europlast nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z samodzielnego montażu (w szczególności w przypadku wadliwego montażu) ze strony zleceniodawcy. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancje oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej po samodzielnym montażu obowiązują tylko wtedy, gdy został on wykonany przez personel/stronę zleceniodawcy, która w sposób możliwy do udowodnienia i regularnie jest szkolona przez pracowników strony zleceniobiorcy/Europlast.

Należy również zwrócić uwagę na wytyczne dotyczące GGAWB.

 

13.Warunki gwarancji na pojemniki na odpady surowców wtórnych   

Europlast udziela gwarancji jakości na swoje pojemniki wyłącznie na poniższych warunkach: 

a. Klient musi posiadać system dokumentacyjny zgodny z normą EN ISO 9001:2000 i przechowywać wszystkie dokumenty odnoszące się do pojemników i pojazdu przez cały okres gwarancji. 

b. Miejsce ustawienia i panujące warunki muszą być dokumentowane przez cały okres gwarancji. 

c. Gwarancja obejmuje tylko pojemniki podnoszone i opróżniane wyłącznie z materiałami sypkimi zgodnymi z EN 1501. 

d. Wszystkie konserwacje i modyfikacje nadwozia pojazdu oraz komponentów zsypowych muszą być udokumentowane podpisem technika z podaniem czasu ingerencji, miejsca, osoby, powodu ingerencji, przedmiotu ingerencji, opisu ingerencji, stwierdzonych odstępstw od normy oraz występujących problemów. 

e. Ingerencje i prace konserwacyjne nadwozia oraz mechanizmu zsypowego mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z potwierdzoną i udokumentowaną przez producenta zsypu wiedzą specjalistyczną. 

f. Obsługa zsypów jest możliwa wyłącznie przez personel przeszkolony przez producenta zsypu. 

g. Podczas regularnych udokumentowanych przeglądów należy wykonać wszystkie wyznaczone punkty przeglądu na podstawie wytycznych producenta oraz je udokumentować. Okresy przeglądów nie mogą przekraczać trzech miesięcy lub 10 000 cykli zsypywania. 

h. W razie wystąpienia uszkodzeń pojemnika należy niezwłocznie wszcząć następującą procedurę: w przypadku uszkodzenia pojemnika objętego gwarancją należy niezwłocznie, czyli najpóźniej do następnego dnia roboczego, dokonać pisemnego zgłoszenia potencjalnego roszczenia gwarancyjnego w firmie Europlast (Europlast GmbH, 9772 Dellach). Pojazd należy odstawić w suchym miejscu zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i tam udostępnić firmie Europlast do kontroli. Na żądanie należy przy tym wykonać procesy zsypywania oraz wykonać pomiary na podstawie instrukcji, w obecności wyznaczonych przedstawicieli firmy Europlast. 

i. Miejsce ustawienia pojemników musi być wyrównane w poziomie i płaskie zgodnie z DIN 18202. Pojemniki w okresie gwarancji mogą być narażane na maksymalne promieniowanie 500 KLY. 

j. Należy zapewnić specjalistyczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, transport i przechowywanie oraz to udokumentować. 

k. W przypadku objętym gwarancją ciężar dowodu leży po stronie klienta. Całą dokumentację należy na pierwsze wezwanie udostępnić do wglądu firmie Europlast oraz na żądanie przekazać poświadczone notarialnie kopie. 

l. Data produkcji wskazana na pojemniku jest uznawana za termin rozpoczęcia biegu gwarancji. 

m. Liczba cykli zsypywania w okresie obowiązywania gwarancji jest ograniczona. Obowiązuje średnia częstotliwość zsypywania tj. maksymalnie 1 zsypywanie tygodniowo. 

n. Gwarancja nie obejmuje rozbieżności odcieni. 

 

14. Ochrona danych   

Klient wyraża zgodę, aby jego dane osobowe, czyli imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, były przechowywane przez Europlast w celu realizacji stosunku umownego oraz przesyłania materiałów reklamowych, dotyczących produktów Europlast. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać w Europlast (Europlast GmbH, Schmelz 83, 9772 Dellach). 

 

15. Klauzula salwatoryjna   

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych byłyby/stałyby się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych części. W takiej sytuacji zostanie zawarte nowe porozumienie między stronami umowy, które będzie najbliższe nieskutecznemu postanowieniu. 

 

16. Właściwość sądu/stosowane prawo 

a. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Europlast. 

b. O ile sporna kwota wyniesie maksymalnie 500 000,00 € (słownie: pięćset tysięcy euro), a z państwem, na którego terytorium klient ma swoją siedzibę/zwyczajowe miejsce pobytu, istnieje konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądów austriackich, wówczas strony umowy uzgadniają dla wszystkich sporów lub roszczeń powstałych między Europlast a klientem, wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, wyłączne obowiązywanie prawa austriackiego, wraz ze sporami dotyczącymi obowiązywania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, z wyłączeniem norm odsyłających Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym dla sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla miasta Spittal/Drau. 

c. Jeżeli sporna kwota wyniesie powyżej 500 000,00 € (słownie: pięćset tysięcy euro), a także w przypadku, gdy z państwem, na którego terytorium klient ma swoją siedzibę/zwyczajowe miejsce pobytu, nie istnieje konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń, wszystkie spory lub roszczenia powstałe między Europlast a klientem, wynikające lub związane ze stosunkiem umownym lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, włącznie ze sporami dotyczącymi obowiązywania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, będą objęte postępowaniem mediacyjnym w oparciu o zasady arbitrażowe Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Izby Gospodarczej Austrii VIAC (zasady wiedeńskie), a spory te będą rozstrzygane przez trzech sędziów polubownych, wyznaczonych w oparciu o te zasady. Obowiązuje prawo austriackie, z wyłączeniem norm odsyłających Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Na wypadek postępowania przed sądem arbitrażowym wyraźnie uzgadnia się, że strona przegrana w procesie ponosi wszystkie koszty strony wygranej. 

 

17. Język  

Jeżeli oprócz języka umowy, jakim jest język niemiecki, stosowany jest inny język, pierwszeństwo ma brzmienie w języku niemieckim. 

 

 1. Informacje ogólne 

a. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich relacji biznesowych pomiędzy spółką Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH (zwaną dalej Europlast), a osobami fizycznymi lub prawnymi (zwanymi dalej klientami). Odnoszą się do  przedmiotowej czynności prawnej oraz do wszystkich przyszłych transakcji, także wtedy, gdy w pojedynczym przypadku - w szczególności w ramach przyszłych zleceń uzupełniających lub kolejnych zleceń - nie nastąpi wyraźne odniesienie do w/w warunków. Prawomocna jest zawsze wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy. 

b. Kategorycznie odrzuceniu ulegają odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe klientów. Nie wymaga to osobnego sprzeciwu w pojedynczym przypadku. Żadnego postępowania firmy Europlast, w jakichkolwiek okolicznościach, nie należy traktować jako dorozumianego zaakceptowania takich warunków. Dotyczy to w szczególności wszelkich działań Europlast w ramach realizacji umowy, zachowania milczenia, przekazania potwierdzenia zlecenia bez zastrzeżeń, zamówienia itp. Ogólne Warunki Handlowe klienta są traktowane jako uzgodnione jedynie wówczas, gdy ich obowiązywanie zostanie wyraźnie potwierdzone przez Europlast w formie pisemnej. 

c. Ustne porozumienia i odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują jedynie w sytuacji, gdy klient otrzyma pisemne potwierdzenie powyższego, podpisane przez upoważnionego do tego pracownika Europlast. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach zostaną uzgodnione porozumienia, odmienne od przedmiotowych Ogólnych Warunków Handlowych lub inaczej brzmiące, obowiązują one wyłącznie w odniesieniu do określonej pojedynczej transakcji i muszą być wyraźnie odnotowane na piśmie i podpisane przez obie strony.

 

2. Zawarcie umowy   

a. Umowa między klientem a Europlast dochodzi do skutku dopiero z chwilą przekazania potwierdzenia zlecenia przez Europlast. 

b. Kosztorysy przygotowane przez Europlast dla klientów są niewiążące i płatne, o ile w pojedynczym przypadku nie uzgodniono pisemnie inaczej. 

 

3. Ceny  

a. Informacje cenowe nie są traktowane jako ceny ryczałtowe, o ile wyraźnie nie podano inaczej. Oferowane ceny są cenami bieżącymi i obowiązują do odwołania. Do podanych cen należy doliczyć każdorazowo obowiązujący, ustawowy podatek VAT. Ceny obowiązują loco magazyn. Koszty opakowania, transportu, załadunku i wysyłki oraz cła i ubezpieczenia ponosi klient. Materiały opakowaniowe są przyjmowane z powrotem wyłącznie w razie osobnego porozumienia umownego. 

b. Firma Europlast jest uprawniona do skorygowania uzgodnionych umownie cen, jeżeli po zawarciu umowy wystąpią zmiany w zakresie kosztów wynagrodzeń, wprowadzone przez ustawę, rozporządzenie, układ zbiorowy, porozumienie zakładowe lub w zakresie innych kosztów, niezbędnych do realizacji usługi, jakich jak koszty nabycia materiałów, przeznaczonych do produkcji, na skutek rekomendacji komisji ds. równych szans lub zmian cen surowców, kursów wymiany na rynku lokalnym lub międzynarodowym itp. Dostosowanie następuje w takim wymiarze, w jakim rzeczywiste koszty produkcji w chwili zawarcia umowy uległy zmianie, w porównaniu do kosztów w chwili rzeczywistej realizacji usługi. 

c. Wynagrodzenie za zobowiązania długoterminowe jest objęte klauzulą cenową, zgodnie z którą zabezpieczeniem wartości jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2016 (CPI2016). Jako punkt odniesienia ustala się miesiąc, w którym zawarto umowę. 

d. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,00 EUR netto. W razie nieosiągnięcia minimalnej wartości zamówienia Europlast nalicza 25,00 EUR netto jako zwrot nakładów administracyjnych. Dodatkowo, w przypadku artykułów z tłoczeniem na gorąco obowiązuje minimalna ilość zamówienia, to jest 50 sztuk. W razie nieosiągnięcia minimalnej ilości zamówienia naliczane są następujące narzuty: dwukołowe pojemniki na odpady 5,00 EUR netto/pojemnik, czterokołowe pojemniki na odpady 10,00 EUR netto/pojemnik, skrzynki 3,00 EUR netto/skrzynka. 

 

4. Warunki płatności   

a. Płatności należy uregulować w ciągu 30 dni od przedłożenia faktury, bez potrącenia skonta. Faktura jest traktowana jako opłacona, gdy kwota wpłynie na konto Europlast. Treść podana przez klienta na przelewie w polu „tytuł przelewu” jest dla Europlast niewiążąca. 

b. W przypadku opóźnienia w płatności, firma Europlast jest uprawniona do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Europlast wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód, spowodowanych opóźnieniem. Dokonane płatności są każdorazowo zaliczane na poczet najstarszego roszczenia. Jeżeli Europlast uzyska wiedzę o okolicznościach, które budzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności kredytowej klienta lub jego wypłacalności, jest uprawniony, także po zawarciu umowy, do zażądania natychmiastowego dostatecznego zabezpieczenia lub zapłaty należności w gotówce. 

c. Jeżeli w ramach innych stosunków umownych, istniejących z Europlast,  klient zalega z płatnościami, Europlast ma prawo do zawiesić wypełnianie swoich zobowiązań do momentu spełnienia obowiązku zapłaty przez klienta. W takim przypadku Europlast jest uprawniony także do zażądania zapłaty za dokonane już usługi, w ramach bieżącej relacji biznesowej z klientem. 

d. W razie przekroczenia terminu płatności przepadają przyznane korzyści (rabaty, upusty itp.) i zostają one doliczone do faktury. Dotyczy to także usług częściowych. 

e. W razie zwłoki w płatności, klient zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Europlast wszelkich niezbędnych kosztów, poniesionych przez Europlast w związku z uzyskaniem płatności (koszty monitów, koszty windykacji, koszty adwokackie itp.). 

f. Kompensata przysługuje klientowi jedynie w sytuacji, gdy roszczenia wzajemne są stwierdzone sądownie lub uznane przez Europlast. 

g.W razie wszczęcia postępowania upadłościowego wobec majątku klienta lub w razie jego niewypłacalności, firma Europlast jest uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

5. Realizacja usługi   

a. Firma Europlast jest zobowiązana do uwzględnienia późniejszych próśb klienta o zmianę lub rozszerzenie jedynie wówczas, gdy jest to konieczne z przyczyn technicznych, aby zrealizować cel umowy. Akceptowalne, obiektywnie uzasadnione, niewielkie zmiany w realizacji usługi są traktowane jako z góry zaakceptowane przez klienta. 

b. Po złożeniu zamówienia, w razie jego zmiany lub uzupełnienia, obojętnie z jakiego powodu, termin dostawy/realizacji usługi wydłuża się o odpowiedni okres. 

c. Obiektywnie uzasadnione dostawy i usługi częściowe są dozwolone i mogą być rozliczane przez Europlast w oddzielnych fakturach. 

d. Jeżeli uzgodniono dostawę na żądanie, wówczas przedmiot usługi/towar musi zostać wywołany najpóźniej po sześciu miesiącach od zamówienia. 

e. Obowiązek realizacji usługi przez Europlast powstaje, gdy wszystkie szczegóły techniczne zostaną wyjaśnione, klient stworzy warunki techniczne i prawne, na konto Europlast wpłynie ewentualna, uzgodniona zaliczka lub zostanie przekazane zabezpieczenie na rzecz Europlast oraz klient uzyska na swój koszt ewentualne zezwolenia/zaświadczenia urzędowe. 

 

6. Warunki dostaw  

a. Terminy dostaw/realizacji usług są dla Europlast wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną one uzgodnione na piśmie. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (odszkodowanie itp.) w razie niewielkiego przekroczenia terminu dostawy. Dochodzenie jakichkolwiek roszczeń (odszkodowanie, odstąpienie od umowy itp.) z powodu przekroczenia terminu dostawy, spowodowanego siłą wyższą, strajkiem, niemożliwym do przewidzenia opóźnieniem po stronie dostawców Europlast, za które Europlast nie ponosi odpowiedzialności lub innymi porównywalnymi zdarzeniami, na które Europlast nie ma wpływu, także jest wykluczone. Terminy dostaw ulegają przesunięciu o okres, przez jaki trwa takie zdarzenie. 

b. Jeżeli początek realizacji usługi lub jej realizacja zostanie opóźniona lub przerwana przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient, w szczególności w razie naruszenia obowiązków współpracy, terminy realizacji usługi zostaną odpowiednio przedłużone, a terminy realizacji odpowiednio przesunięte. W takim przypadku firma Europlast jest uprawniona do rozliczenia powstałych w związku z tym niezbędnych kosztów magazynowania materiałów i urządzeń itp. w wysokości 20% kwoty faktury netto (z doliczeniem VAT) za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia usługi, przy czym nie narusza to zobowiązania klienta do zapłaty oraz obowiązku odbioru towaru. 

c. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie, klient jest zobowiązany do przyznania firmie Europlast, listem poleconym, odpowiedniego terminu dodatkowego, przy jednoczesnym zagrożeniu odstąpieniem od umowy. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego,  klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 

d. Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą przygotowania przedmiotu kupna, materiału lub usługi do odbioru w zakładzie lub magazynie, dostarczenia go lub przekazania firmie transportowej. Klient akceptuje każdy standardowy sposób wysyłki. 

e. Europlast zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy w ilości maksymalnie 2% uzgodnionej liczby sztuk. 

 

7. Zwłoka w odbiorze   

a. Jeżeli, mimo wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego przez Europlast, klient opóźnia się z odbiorem (odmowa odbioru, opóźnienie we wpłacie zaliczki, zwłoka w realizacji wcześniejszego świadczenia, brak żądania dostawy w odpowiednim czasie w przypadku zlecenia na żądanie itp.), firma Europlast jest uprawniona do magazynowania towaru na koszt klienta, przy czym może zostać narzucona miesięczna opłata za magazynowanie w wysokości 20% kwoty faktury netto (z doliczeniem VAT). Firma Europlast jest także uprawniona do wykorzystania towaru w inny sposób. 

b. Europlast wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

 

8. Zastrzeżenie własności   

a. Do momentu całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń, przysługujących firmie Europlast wobec klienta, teraz lub w przyszłości, przedmiot kupna pozostaje własnością Europlast i stanowi jego zabezpieczenie. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem do momentu uregulowania wszelkich roszczeń. 

b. Odsprzedaż przedmiotu kupna przez klienta jest dozwolona za zgodą Europlast. W razie wyrażenia zgody, przysługujące klientowi roszczenie ceny zakupu zostaje odstąpione na rzecz Europlast. Do momentu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń firmy Europlast towar/przedmiot kupna nie może być objęty zastawem, przeniesieniem własności w celu zabezpieczenia lub innym rodzajem obciążenia prawami osób trzecich. 

c. Do momentu całkowitej zapłaty wynagrodzenia lub ceny kupna klient jest zobowiązany do odnotowania w swoich księgach i na swoich fakturach zastrzeżenia własności oraz do poinformowania swoich dłużników o tym odstąpieniu. Na żądanie jest on zobowiązany do udostępnienia firmie Europlast wszystkich dokumentów i informacji, niezbędnych do dochodzenia odstąpionych roszczeń i wierzytelności. 

d. Jeżeli klient zalega z płatnościami, firma Europlast, po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego, jest uprawniona do zażądania zwrotu towaru, objętego zastrzeżeniem. Firma Europlast jest uprawniona do bezpośredniego wykorzystania towaru, objętego zastrzeżeniem, w możliwie najlepszy sposób. 

e. W razie wszczęcia postępowania upadłościowego wobec majątku klienta lub zajęcia towaru objętego zastrzeżeniem przez osoby trzecie, klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie firmy Europlast. 

f. W celu dochodzenia niniejszego zastrzeżenia własności klient oświadcza już teraz, że pracownicy firmy Europlast mają prawo wstępu do siedziby/mieszkania klienta. 

g. Wszelkie koszty, związane z odpowiednim postępowaniem sądowym, ponosi klient. 

 

9. Prawa ochronne osób trzecich   

a. Jeżeli klient udostępnia twórczość intelektualną lub dokumenty i jeżeli, odnośnie powyższych dokumentów lub twórczości, dochodzone są prawa własności osób trzecich, wówczas firma Europlast jest uprawniona do wstrzymania produkcji przedmiotu dostawy na ryzyko klienta do momentu wyjaśnienia powyższych praw własności oraz żądania zwrotu poniesionych przez siebie niezbędnych kosztów z tym związanych. W tym zakresie klient zwalnia firmę Europlast z odpowiedzialności za szkody, roszczenia i egzekucję. 

b. W przypadku wszelkich niezbędnych kosztów procesowych, firma Europlast jest uprawniona do zażądania od klienta odpowiednich zaliczek na ich poczet.

 

10. Własność intelektualna   

a. Przedmioty dostaw oraz związana z nimi dokumentacja wykonawcza, plany, szkice, kosztorysy itp., a także oprogramowanie, udostępniane przez Europlast lub powstałe w wyniku udziału Europlast, pozostają wyłączną własnością intelektualną firmy Europlast. 

b. Wykorzystanie, w szczególności przekazywanie, powielanie, publikowanie i udostępnianie, łącznie z kopiowaniem, także częściowe, jak również ich imitowanie, opracowanie lub zużytkowanie wymaga wyraźnej zgody Europlast na piśmie. W razie naruszenia tego obowiązku, Europlast wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń o zaniechanie i roszczeń odszkodowawczych oraz ewentualnych dalszych roszczeń. 

c. Klient jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w odniesieniu do wiedzy powziętej przez niego w ramach relacji biznesowej z Europlast. 

 

11. Rękojmia  

a. Okres rękojmi wynosi jeden rok od przekazania. W razie braku innych ustaleń terminem przekazania jest termin wykonania. W każdym przypadku towar jest traktowany jako odebrany przez klienta, gdy przejdzie na niego upoważnienie do zarządzania towarem lub gdy klient odmówi przyjęcia towaru bez podania przyczyn. 

b. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania na piśmie o reklamacjach z tytułu wad i wszelkiego rodzaju innych reklamacjach z podaniem konkretnej wady, w przeciwnym razie następuje utrata roszczeń z tytułu rękojmi Europlast. Jeżeli nie zostanie złożona reklamacja z tytułu wad, towar zostaje uznany za zaakceptowany. Klient jest zobowiązany do udowodnienia, że wada istniała już w chwili przekazania. W razie nieuzasadnionych reklamacji z tytułu wad, klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wydatków, związanych z ustaleniem braku wad lub usunięciem błędów. 

c. Klient musi natychmiast wstrzymać wykorzystywanie lub przetwarzanie wadliwego towaru,  co może skutkować powstaniem dalszej szkody lub utrudnieniem lub uniemożliwieniem zbadania i/lub usunięcia przyczyn. Firma Europlast jest uprawniona do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia wszelkich badań uznanych przez nią za niezbędne. Dotyczy to także sytuacji, w których wskutek przeprowadzenia takiego badania, towar przestanie nadawać się do użytku. 

d. Koszty transportu i/lub przejazdu, związane z usunięciem wady, ponosi klient. O ile jest to akceptowalne, klient jest zobowiązany zwrócić nam wadliwy towar. Na nasze żądanie klient jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia niezbędnych do usunięcia wady i/lub działań przygotowawczych pracowników, energii i pomieszczeń oraz urządzeń podnoszących i usług podnoszenia, pomostów itp. oraz do współdziałania. 

e. W celu usunięcia wad należy umożliwić firmie Europlast co najmniej dwie próby usunięcia. Usunięcie zgłoszonej wady nie stanowi uznania tej wady. 

f. Jeżeli towary wytwarzane są na podstawie informacji, rysunków, planów, modeli lub innych specyfikacji klienta, wówczas Europlast udziela rękojmi tylko na wykonanie towaru zgodnie z warunkami. Jeżeli klient udostępnia towary, wówczas firma Europlast nie udziela gwarancji na udostępnione towary lub szkody, wynikające z dalszego przetwarzania. 

g. Jeżeli towar nie może być użyty do celu, jakiego oczekiwał klient, wówczas także nie stanowi to wady, jeżeli wynika to wyłącznie z rzeczywistych właściwości odmiennych od informacji, do jakich firma Europlast miała dostęp w chwili zawarcia umowy. Wady nie stanowi również sytuacja, gdy urządzenia techniczne klienta nie znajdują się w technicznie sprawnym i gotowym do pracy stanie lub nie są kompatybilne z dostarczonymi towarami. Odstępstwa w zakresie odcienia, w przypadku późniejszych dostaw, nie stanowią wady. 

h. Europlast ponosi odpowiedzialność jedynie za takie właściwości produktu, jakich klient może oczekiwać od Europlast lub innych producentów lub importerów, pod względem przepisów zezwalających, instrukcji obsługi oraz innych związanych z produktem instrukcji lub wskazówek (w szczególności także konserwacja i kontrola), przy uwzględnieniu wiedzy i doświadczeń klienta. 

 

12. Odpowiedzialność cywilna/gwarancja   

a. Gwarancje są udzielane wyłącznie w przypadku jednoznacznego pisemnego zobowiązania gwarancyjnego. 

b. W przypadku szkód majątkowych odpowiedzialność Europlast jest zasadniczo ograniczona do przypadków umyślnego działania lub rażącej niedbałości. Wysokość odszkodowania jest ograniczona maksymalną kwotą odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Europlast. Dotyczy to także przedmiotów, które firma Europlast przejęła do obróbki. 

c. Ograniczenie lub wykluczenie dotyczy także roszczeń wobec pracowników firmy Europlast, którzy wyrządzą szkody klientowi,  bez związku ze stosunkiem zlecenia istniejącym między Europlast a klientem. 

d. . Roszczeń odszkodowawczych należy dochodzić w ciągu dwóch lat, w przeciwnym razie roszczenia te przepadają. 

e. Odpowiedzialność cywilna firmy Europlast jest ponadto wykluczona w przypadku szkód spowodowanych nieodpowiednią obsługą lub przechowywaniem, przeciążeniem, nieprzestrzeganiem regulacji dotyczących obsługi i instalacji, wadliwego montażu, konserwacji, uruchomienia itp., spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie. Wykluczona jest także odpowiedzialność cywilna w razie naturalnego zużycia, o ile zdarzenie to było przyczyną powstania szkody. Ponadto odpowiedzialność cywilna nie istnieje w razie zaniechania niezbędnych konserwacji przez Europlast. 

f. Wysokość odpowiedzialności cywilnej jest ograniczona, o ile na rzecz klienta wpłyną świadczenia ubezpieczeniowe, wynikające z jego własnego lub zawartego na jego korzyść ubezpieczenia odszkodowawczego (np. od odpowiedzialności cywilnej, autocasco, transportowe itp.). W takiej sytuacji klient zobowiązuje się do przyjęcia świadczenia ubezpieczeniowego, a odpowiedzialność cywilna firmy Europlast wobec klienta jest ograniczona tylko do tych niekorzyści, które powstaną po stronie klienta w związku z przyjęciem tego ubezpieczenia (np. wyższa suma ubezpieczenia). 

g. Roszczenia regresowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt są wykluczone. Nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku postępowania firmy Europlast, a które wynikają z rażącej niedbałości lub umyślnego działania. Ciężar dowodu w tym zakresie leży po stronie klienta. 

 

13.Warunki gwarancji na pojemniki na odpady surowców wtórnych   

Europlast udziela gwarancji jakości na swoje pojemniki wyłącznie na poniższych warunkach: 

a. Klient musi posiadać system dokumentacyjny zgodny z normą EN ISO 9001:2000 i przechowywać wszystkie dokumenty odnoszące się do pojemników i pojazdu przez cały okres gwarancji. 

b. Miejsce ustawienia i panujące warunki muszą być dokumentowane przez cały okres gwarancji. 

c. Gwarancja obejmuje tylko pojemniki podnoszone i opróżniane wyłącznie z materiałami sypkimi zgodnymi z EN 1501. 

d. Wszystkie konserwacje i modyfikacje nadwozia pojazdu oraz komponentów zsypowych muszą być udokumentowane podpisem technika z podaniem czasu ingerencji, miejsca, osoby, powodu ingerencji, przedmiotu ingerencji, opisu ingerencji, stwierdzonych odstępstw od normy oraz występujących problemów. 

e. Ingerencje i prace konserwacyjne nadwozia oraz mechanizmu zsypowego mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z potwierdzoną i udokumentowaną przez producenta zsypu wiedzą specjalistyczną. 

f. Obsługa zsypów jest możliwa wyłącznie przez personel przeszkolony przez producenta zsypu. 

g. Podczas regularnych udokumentowanych przeglądów należy wykonać wszystkie wyznaczone punkty przeglądu na podstawie wytycznych producenta oraz je udokumentować. Okresy przeglądów nie mogą przekraczać trzech miesięcy lub 10 000 cykli zsypywania. 

h. W razie wystąpienia uszkodzeń pojemnika należy niezwłocznie wszcząć następującą procedurę: w przypadku uszkodzenia pojemnika objętego gwarancją należy niezwłocznie, czyli najpóźniej do następnego dnia roboczego, dokonać pisemnego zgłoszenia potencjalnego roszczenia gwarancyjnego w firmie Europlast (Europlast GmbH, 9772 Dellach). Pojazd należy odstawić w suchym miejscu zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i tam udostępnić firmie Europlast do kontroli. Na żądanie należy przy tym wykonać procesy zsypywania oraz wykonać pomiary na podstawie instrukcji, w obecności wyznaczonych przedstawicieli firmy Europlast. 

i. Miejsce ustawienia pojemników musi być wyrównane w poziomie i płaskie zgodnie z DIN 18202. Pojemniki w okresie gwarancji mogą być narażane na maksymalne promieniowanie 500 KLY. 

j. Należy zapewnić specjalistyczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, transport i przechowywanie oraz to udokumentować. 

k. W przypadku objętym gwarancją ciężar dowodu leży po stronie klienta. Całą dokumentację należy na pierwsze wezwanie udostępnić do wglądu firmie Europlast oraz na żądanie przekazać poświadczone notarialnie kopie. 

l. Data produkcji wskazana na pojemniku jest uznawana za termin rozpoczęcia biegu gwarancji. 

m. Liczba cykli zsypywania w okresie obowiązywania gwarancji jest ograniczona. Obowiązuje średnia częstotliwość zsypywania tj. maksymalnie 1 zsypywanie tygodniowo. 

n. Gwarancja nie obejmuje rozbieżności odcieni. 

 

14. Ochrona danych   

Klient wyraża zgodę, aby jego dane osobowe, czyli imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, były przechowywane przez Europlast w celu realizacji stosunku umownego oraz przesyłania materiałów reklamowych, dotyczących produktów Europlast. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać w Europlast (Europlast GmbH, Schmelz 83, 9772 Dellach). 

 

15. Klauzula salwatoryjna   

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych byłyby/stałyby się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych części. W takiej sytuacji zostanie zawarte nowe porozumienie między stronami umowy, które będzie najbliższe nieskutecznemu postanowieniu. 

 

16. Właściwość sądu/stosowane prawo 

a. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Europlast. 

b. O ile sporna kwota wyniesie maksymalnie 500 000,00 € (słownie: pięćset tysięcy euro), a z państwem, na którego terytorium klient ma swoją siedzibę/zwyczajowe miejsce pobytu, istnieje konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądów austriackich, wówczas strony umowy uzgadniają dla wszystkich sporów lub roszczeń powstałych między Europlast a klientem, wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, wyłączne obowiązywanie prawa austriackiego, wraz ze sporami dotyczącymi obowiązywania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, z wyłączeniem norm odsyłających Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym dla sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla miasta Spittal/Drau. 

c. Jeżeli sporna kwota wyniesie powyżej 500 000,00 € (słownie: pięćset tysięcy euro), a także w przypadku, gdy z państwem, na którego terytorium klient ma swoją siedzibę/zwyczajowe miejsce pobytu, nie istnieje konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń, wszystkie spory lub roszczenia powstałe między Europlast a klientem, wynikające lub związane ze stosunkiem umownym lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, włącznie ze sporami dotyczącymi obowiązywania, naruszenia, rozwiązania lub nieważności, będą objęte postępowaniem mediacyjnym w oparciu o zasady arbitrażowe Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Izby Gospodarczej Austrii VIAC (zasady wiedeńskie), a spory te będą rozstrzygane przez trzech sędziów polubownych, wyznaczonych w oparciu o te zasady. Obowiązuje prawo austriackie, z wyłączeniem norm odsyłających Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Na wypadek postępowania przed sądem arbitrażowym wyraźnie uzgadnia się, że strona przegrana w procesie ponosi wszystkie koszty strony wygranej. 

 

17. Język  

Jeżeli oprócz języka umowy, jakim jest język niemiecki, stosowany jest inny język, pierwszeństwo ma brzmienie w języku niemieckim.