CONDIȚII GENERALE DE AFACERI

1. Generalități

a. Următoarele Condiții Generale de Afaceri se aplică pentru toate relațiile de afaceri dintre Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH (denumit în continuare Europlast) și persoanele fizice sau juridice (denumite în continuare client) pentru tranzacțiile legale, precum și pentru toate afacerile viitoare, inclusiv și, în special, pentru contractele complementare sau ulterioare la care nu se face o referire explicită. Relevantă este versiunea aflată în vigoare la momentul încheierii contractului.

b. Condițiile Generale de Afaceri diferite ale clientului, care contravin sau completează prezentele condiții sunt excluse în mod explicit. Nu este necesară o excludere suplimentară în fiecare caz. Nicio acțiune a companiei Europlast nu trebuie considerată în nicio circumstanță ca fiind o aprobare concludentă a unor astfel de condiții, în special nu pentru acțiunile de îndeplinire a contractului ale companiei Europlast, confidențialitate, transmiterea sub rezervă a unei confirmări a comenzii, comenzi sau altele asemănătoare. Condițiile Generale de Afaceri ale clientului sunt convenite apoi numai dacă a fost aprobată explicit în scris valabilitatea acestora din partea Europlast.

c. Acordurile verbale și prevederile care diferă de aceste Condiții Generale de Afaceri sunt valabile numai după confirmarea în scris din partea unui angajat Europlast împuternicit pentru client. Dacă în cazuri excepționale se stabilesc acorduri diferite sau care diferă de aceste Condiții Generale de Afaceri, aceste diferențe se aplică exclusiv pentru respectivul caz individual de afaceri și trebuie elaborate exclusiv în formă scrisă și semnate de ambele părți.

 

2. Încheierea contractului  

a. Un contract între client și Europlast devine valid odată cu transmiterea confirmării comenzii de către Europlast.

b. Propunerile de cost ale Europlast față de client nu sunt obligatorii și trebuie achitate în măsura în care nu s-a stabilit altceva în caz individual.

 

3. Prețuri 

a. Prețurile specificate nu se consideră - în măsura în care nu s-a precizat în mod explicit altceva - prețuri forfetare. Prețurile indicate și prețurile zilnice se aplică până la modificare. Prețurile specificate includ taxa pe valoare adăugată legală și taxele de depozitare. Costurile de ambalare, transport, încărcare și expediere, precum și taxa vamală și de asigurare revin clientului. Materialul de ambalare este preluat înapoi numai în baza unui acord contractual separat.

b. Europlast are dreptul de a adapta prețurile stabilite contractual dacă după încheierea contractului apar modificări cu privire la costurile salariale, modificări în baza legilor, regulamentelor, contractelor colective de muncă, acordurilor profesionale sau altor factori de cost necesari pentru prestarea lucrărilor, precum costurile de achiziționare a materialelor utilizate, în baza recomandărilor comisiilor paritare sau în baza modificărilor prețurilor de pe piața națională sau mondială pentru materie primă, cursurile de schimb etc. Adaptarea are loc corespunzător modificării costurilor efective de producție la momentul încheierii contractului față de cele din momentul prestării efective a serviciilor.

c. Plata în cazul unor acorduri obligatorii permanente este stabilită ca fiind asigurată conform VPI 2016, prin urmare are loc o adaptare a plăților. Ca bază de plecare este stabilită luna în care a fost încheiat contractul.

d. Comanda va fi de minim EUR 100,-- net. În cazul în care comanda este sub această
valoare, Europlast calculează EUR 25,-- net ca o compensație pentru consturi administrative.
De asemenea pentru articole cu gravură la cald cantitatea minimă comandată trebuie să fie de
50 bucăți. În cazul în care comanda este inferioară acestei cantități, se percepe un adaos după cum urmează: tomberon 2 roți EUR 5,-- net / tomberon, tomberon 4 roți EUR 10,-- net / tomberon, cutii EUR 3,-- net / cutie.

 

4. Condiții de plată  

a. Plățile trebuie efectuate în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, fără reduceri. Factura se consideră achitată imediat ce suma facturată intră în contul Europlast. Declarațiile de plată ale clienților pe chitanțele de transfer nu sunt obligatorii pentru Europlast.

b. În cazul întârzierii plății, Europlast are dreptul de a adăuga dobânzi de întârziere echivalente unei valori de 8 procente peste dobânda de bază a Băncii Centrale Europene. Europlast își rezervă dreptul de a invoca pretenții de compensare a daunelor rezultate din întârziere. Plățile efectuate sunt scăzute din cea mai veche creanță. În cazul în care Europlast află despre circumstanțe care indică o îndoială justificată asupra solvabilității clientului, respectiv asupra bonității acestuia, Europlast are dreptul de a solicita o garanție suficientă imediată sau plata în numerar a creanței, și după încheierea contractului.

c. În cazul în care clientul întârzie plata în cadrul altor raporturi contractuale existente cu Europlast, Europlast are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor sale până la îndeplinirea obligației de plată a clientului. În acest caz, Europlast este îndreptățit să considere drept creanță toate sumele pentru serviciile deja prestate din relația de afaceri în curs.

d. La depășirea termenului de plată, se pierd facilitățile acordate (reduceri, plățile în avans și altele) și se adaugă în factură. Acest lucru este valabil și pentru serviciile parțial prestate.

e. În cazul unei întârzieri a plății, clientul se obligă să plătească companiei Europlast costurile necesare corespunzătoare recuperării datoriilor (costuri de somație, taxe de recuperare a creanțelor, costuri pentru avocați etc.).

f. Clientul are dreptul la compensare numai dacă acțiunile sale reconvenționale sunt stabilite legal sau recunoscute de Europlast.

g. La inițierea unei proceduri de insolvență asupra patrimoniului clientului sau la existența unei incapacități de plată, Europlast are dreptul de a se retrage din contract, cu efect imediat.

 

5. Prestarea serviciilor  

a. Europlast este obligat să respecte cererile de modificare sau extindere ulterioare ale clientului numai dacă acest lucru este necesar din motive tehnice pentru îndeplinirea contractului. Mici modificări rezonabile și justificate în prestarea serviciilor se consideră acceptate anticipat de către client.

b. În cazul unei modificări sau completări, indiferent de motive, a comenzii, după plasarea acesteia, determină o prelungire a termenului de prestare/livrare cu perioada de timp relevantă.

c. Livrările și serviciile parțiale rezonabile sunt permise și pot fi facturate separat de către Europlast.

d. În cazul în care livrarea este stabilită la cerere, obiectul serviciului/marfa se consideră solicitat/ă la șase luni după comandă.

e. Obligația de prestare a serviciilor de către Europlast începe dacă sunt explicate toate detaliile tehnice, clientul a îndeplinit condițiile preliminare tehnice și legale, a fost transferat în contul Europlast avansul stabilit, respectiv a fost transferată suma de garanție companiei Europlast și au fost obținute toate autorizațiile/comunicările oficiale de către client, pe costul său.

 

6. Condiții de livrare 

a. Termenii de livrare/prestare a serviciilor sunt obligatorii pentru Europlast numai dacă aceștia au fost stabiliți în scris. Clientul nu are dreptul de a se retrage din contract în cazul unor depășiri nesemnificative ale termenului de livrare sau de a invoca pretenții, indiferent de orice tip (compensarea daunelor etc.). De asemenea, pentru depășirile termenului de livrare, care se datorează forței majore, grevelor, întârzierilor neprevizibile și din motive ce nu țin de Europlast ale furnizorilor săi sau alte evenimente asemănătoare și care nu intră în sfera de influență a companiei Europlast, nu pot fi invocate pretenții de niciun fel (compensarea daunelor, anulare etc.). Datele și termenele de livrare se prelungesc pe perioada de timp în care există un astfel de eveniment.

b. În cazul în care începutul prestării serviciilor este întârziat sau prestarea este întreruptă de circumstanțe care sunt imputate clientului, în special în cazul încălcării obligațiilor de colaborare, termenii de livrare sunt prelungiți corespunzător și termenele de finalizare a serviciilor sunt decalate corespunzător. În acest caz, Europlast are dreptul de a calcula în plus pentru serviciile de depozitare necesare ale materialelor și dispozitivelor 20% din suma netă facturată (plus TVA) per luna în curs de întârziere a serviciilor, caz în care obligația clientului pentru plată, precum și obligativitatea de recepție rămân nemodificate.

c. În cazul unei întârzieri a livrării, clientul trebuie să stabilească cu Europlast prin intermediul unei scrisori un termen ulterior corespunzător, cu avertizarea de retragere din contract. După expirarea fără rezultat a termenului ulterior, clientul are dreptul de retragere din contract.

d. Riscul este transferat clientului imediat ce obiectul vânzării, materialul sau echipamentul este preluat din fabrică, pregătit în depozit, este livrat sau predat unui transportator. Clientul acceptă orice tip de transport uzual.

e. Europlast își rezervă dreptul de efectua livrări cu un volum mai mic sau mai mare cu maxim 2% din numărul de bucăți stabilit.

 

7. Întârzierea recepției  

a. În cazul în care, în pofida stabilirii unui termen ulterior relevant de către Europlast, clientul întârzie recepția (refuzul recepției, întârzierea plății în avans, nicio solicitare în cadrul unei perioade corespunzătoare în cazul comenzilor la cerere etc.), Europlast are dreptul de a depozita marfa pe costul clientului, caz în care poate fi adăugată o taxă lunară de depozitare în valoare de 20% din suma netă facturată (plus TVA). De asemenea, Europlast are dreptul de a valorifica marfa în alt mod.

b. Europlast își rezervă în mod explicit dreptul de a invoca pretenții care reies de aici.

 

8. Rezerva proprietății 

a. Până la îndeplinirea completă a tuturor obligațiilor de plată pe care Europlast le impune clientului în prezent sau viitor, obiectul vânzării rămâne în proprietatea companiei Europlast. Clientul este obligat să trateze cu grijă marfa până la plata tuturor creanțelor.

b. Înstrăinarea obiectului vânzării de către client este permisă cu acordul Europlast. În cazul unui acord, se aplică prețul de cumpărare la care are dreptul atât clientul, cât și compania Europlast. Marfa/obiectul vânzării nu trebuie nici ipotecată/ipotecat, nici gajată/gajat sau pusă/pus la dispoziția terților cu alte drepturi în alt mod.

c. Până la plata completă a sumei sau a prețului de vânzare, clientul trebuie să consemneze rezerva proprietății în registrele sale și pe facturile sale și să informeze debitorii săi despre transferul acestei creanțe. La cerere, Europlast trebuie să pună la dispoziție toate documentele și informațiile necesare pentru revendicarea creanțelor și pretențiilor apărute.

d. În cazul în care clientul întârzie plata, Europlast are dreptul de a înstrăina marfa rezervată după stabilirea unui termen ulterior relevant. Europlast are dreptul de a valorifica în mod arbitrar și cât mai bine posibil marfa rezervată.

e. La inițierea unei proceduri de insolvență asupra patrimoniului clientului, respectiv confiscarea mărfii rezervate de către terți, clientul trebuie informat imediat de către Europlast.

f. Pentru exercitarea acestui drept de rezervă asupra proprietății, clientul declară încă de acum faptul că angajații Europlast au permisiunea de intra în locația/locuința clientului.

g. Costurile necesare corespunzătoare acțiunii juridice sunt suportate de client.

 

9. Terți cu drepturi  

a. În cazul în care clientul prezintă creații intelectuale sau documente și asupra acestor creații, respectiv documente, terții revendică drepturi, Europlast are dreptul de a suspenda producerea obiectului livrării pe riscul clientului până la clarificarea acestor drepturi revendicate și să solicite compensarea costurilor necesare corespunzătoare scopului în cadrul Europlast. Pentru aceasta, clientul nu are dreptul de a invoca pretenții, de a depune reclamații și de executare față de Europlast.

b. Pentru costurile de proces necesare, Europlast este îndreptățit să solicite clientului plata unui avans corespunzător.

 

10. Proprietatea intelectuală Europlast  

a. Obiectele livrării, precum și documentele de execuție, planurile, schițele, devizele etc., precum și software-urile furnizate de Europlast sau care revin companiei Europlast datorită contribuției acesteia, rămân exclusiv proprietatea intelectuală Europlast.

b. Utilizarea, în special, transmiterea, multiplicarea, publicarea și punerea la dispoziție, inclusiv sub forma unei copii complete sau în extras, precum și reproducerea, prelucrarea sau valorificarea necesită acordul scris Europlast. În cazul încălcării acestor dispoziții, Europlast își rezervă dreptul explicit asupra invocării pretențiilor pentru omisiune și compensare a daunelor, precum și asupra celorlalte pretenții.

c. Clientul este obligat să păstreze față de terți confidențialitatea informațiilor care îi sunt aduse la cunoștință în cadrul relației de afaceri cu Europlast.

 

11. Garanție 

a. Perioada de garanție este de un an de la data predării. În lipsa unui acord diferit, momentul predării este momentul finalizării. Marfa se consideră acceptată de client dacă aceasta intră sub autoritatea acestuia de control sau clientul a refuzat recepția mărfii fără specificarea motivelor.

b. Europlast trebuie informat imediat cu privire la reclamațiile pentru defecte și plângerile de orice fel de către client în cazul pierderii drepturilor de garanție, indicându-se concret defectele. În cazul în care nu este primită o reclamație pentru defecte, marfa se consideră acceptată. Clientul trebuie să demonstreze că defectul exista deja din momentul predării. În cazul reclamațiilor pentru defecte nefondate, clientul este obligat să compenseze cheltuielile pentru stabilirea lipsei defectelor sau remedierea defectelor.

c. Utilizarea sau prelucrarea mărfii cu defecte, care prezintă risc de apariție a unor daune ulterioare sau care îngreunează sau împiedică cercetarea cauzelor și/sau remedierea acestora trebuie întreruptă imediat de client. Europlast are dreptul de a efectua sau de a dispune efectuarea oricărei verificări pe care o consideră necesară. Acest lucru se aplică inclusiv dacă în urma respectivei verificări, marfa devine inutilizabilă.

d. Costurile de transport și/sau călătorie care rezultă în legătură cu remedierea defectelor revin clientului. Marfa cu defecte - dacă este rezonabil - trebuie returnată de către client companiei noastre. La cererea noastră, clientul trebuie să pună la dispoziție forța de muncă, energia și spațiile necesare pentru lucrările pregătitoare și/sau remedierea defectelor, precum și dispozitivele de ridicare și serviciile de ridicare, schelele etc.

e. Pentru remedierea defectelor, Europlast trebuie să permită cel puțin două încercări de remediere. Îmbunătățirea unui defect presupus nu reprezintă recunoașterea acestui defect.

f. În cazul în care marfa este produsă în baza datelor, desenelor, planurilor, modelelor sau altor specificații ale clientului, Europlast oferă garanție numai pentru execuția conform specificațiilor a mărfii. În cazul în care marfa este pusă la dispoziție de client, Europlast nu oferă nicio garanție pentru marfa pusă la dispoziție, respectiv pentru daunele care rezultă din prelucrarea ulterioară.

g. În cazul în care marfa nu este utilizată pentru scopul dorit de client, acest lucru nu reprezintă niciun defect, dacă acest lucru este pus exclusiv pe seama condițiilor efective diferite față de informațiile furnizate de Europlast la momentul încheierii contractului. De asemenea, nu este considerat un defect dacă instalațiile tehnice ale clientului nu se află în stare tehnică ireproșabilă sau pregătite de funcționare sau dacă nu sunt compatibile cu marfa livrată. Diferențele de culoare ale livrărilor ulterioare nu reprezintă un defect.

h. Europlast este responsabil doar pentru acele caracteristici ale produsului, care pot fi așteptate în raport cu specificațiile aprobării, instrucțiunile de utilizare și alte instrucțiuni referitoare la produs și indicații (în special întreținere și control) de la Europlast, producători terți sau importatori ai clienților, luându-se în calcul cunoștințele și experiențele sale.

 

12. Răspundere/garanție  

a. Garanțiile sunt acceptate exclusiv în cazul declarației de garanție scrise, explicite.

b. În cazul daunelor de patrimoniu, răspunderea Europlast este limitată la cazurile de intenție sau neglijență gravă. Valoarea compensării daunelor este limitată la pragul maxim al unei asigurări de răspundere civilă încheiată de Europlast. Acest lucru este valabil și pentru obiectele pe care Europlast le-a preluat în vederea prelucrării.

c. Limitarea, respectiv excluderea se aplică inclusiv pentru pretențiile invocate față de angajații Europlast, care sunt atribuite clientului fără referire la un contract între Europlast și client.

d. Pretențiile de compensare a daunelor trebuie revendicate în termen de doi ani, în caz contrar, acestea sunt anulate.

e. Răspunderea Europlast este exclusă pentru daunele care rezultă din manipularea sau depozitarea necorespunzătoare, suprasolicitarea, nerespectarea specificațiilor de operare și instalare, montarea, întreținerea, punerea în funcțiune eronată etc. de către client sau terți. De asemenea, este exclusă răspunderea pentru uzura normală, dacă acest eveniment a cauzat apariția daunelor. Europlast nu își asumă răspunderea în cazul ignorării lucrărilor necesare de întreținere.

f. Răspunderea este limitată în măsura în care clientul obține beneficii de la serviciile de asigurări în baza unei asigurări generale proprii sau încheiate în beneficiul său (răspundere civilă, Casco, transport etc.). În acest caz, clientul se obligă să accepte serviciul de asigurare și răspunderea Europlast față de client este limitată la dezavantajele care rezultă pentru client prin acceptarea acestei asigurări (de exemplu, sume de asigurare mai mari).

g. Pretențiile de compensare sunt excluse din răspunderea pentru produs. Acest lucru nu se aplică pentru daunele care rezultă în urma unei acțiuni a companiei Europlast și care au fost cauzate din neglijență gravă sau intenționat. Sarcina de dovedire revine clientului.

 

13. Condiții de garanție pentru containerele de colectare a deșeurilor Europlast garantează calitatea containerelor sale dacă sunt respectate următoarele condiții. 

Europlast garantează calitatea containerelor sale dacă sunt respectate următoarele condiții.

a. Clientul trebuie să dispună de un sistem de documentare corespunzător EN ISO 9001:2000 și să păstreze toate documentele relevante pentru containere și autovehicule pe întreaga perioadă de garanție.

b. Suprafața de amplasare și condițiile prezente trebuie să fie documentate pe întreaga perioadă de garanție.

c. Garanția se aplică numai pentru containerele care au fost ridicate și golite exclusiv cu dispozitive asociate de ridicare și golire a containerelor conform EN 1501.

d. Toate întreținerile și modificările caroseriei autovehiculului și componentelor dispozitivului asociat de ridicare și golire a containerelor trebuie documentate și semnate de tehnician, precizându-se intervalul de intervenție, localitatea, personalul, motivul intervenției, obiectul intervenției, descrierea intervenției, abaterile de la normă constatate, precum și problemele apărute.

e. Intervențiile și întreținerile efectuate la structură și dispozitivului asociat de ridicare și golire a containerelor trebuie efectuate exclusiv de către persoane care dețin cunoștințe de specialitate dovedite și documentate de către producătorul dispozitivului asociat de ridicare și golire a containerelor.

f. Operarea dispozitivelor asociate de ridicare și golire a containerelor trebuie efectuată exclusiv de către personal instruit de producătorul dispozitivelor asociate de ridicare și golire a containerelor.

g. În cazul inspecțiilor efectuate la intervale regulate și documentate, trebuie efectuate și documentate toate lucrările de inspecție prevăzute conform instrucțiunilor producătorului. Intervalele de inspecție nu trebuie să depășească trei luni sau 10.000 de procese de ridicare și golire a containerelor.

h. În cazul în care apar deteriorări ale containerelor, trebuie respectate imediat următoarele proceduri: În cazul deteriorărilor containerelor, care sunt relevante pentru garanție trebuie comunicată imediat o posibilă pretenție de garanție firmei Europlast (Europlast GmbH, 9772 Dellach), adică cel târziu în următoarea zi lucrătoare. Autovehiculul trebuie să fie parcat într-un spațiu uscat, protejat de influențele meteorologice și pus la dispoziția firmei Europlast în vederea inspecției. În cursul acesteia trebuie efectuate, la cerere, procesele de ridicare și golire a containerelor și măsurătorile conform instrucțiunilor, în prezența reprezentanților desemnați de către Europlast.

i. Locul de amplasare a containerelor trebuie să fie orizontal și plan conform DIN 18202. În perioada de garanție, containerele pot fi expuse la o acțiune a radiațiilor de maxim 500 KLY.

j. Trebuie acordată atenție manipulării, transportului și depozitării corespunzătoare și conforme cu aplicația și trebuie documentate.

k. În cazul garanției, sarcina probei revine clientului. Toate documentele trebuie să fie puse la dispoziție în vederea consultării la cererea Europlast și trebuie înmânate copii legalizate ale acestora, de asemenea, la cerere.

l. Data de fabricație marcată pe containere se consideră data de început a garanției.

m. Numărul proceselor de ridicare și golire a containerelor este limitat în cadrul perioadei de garanție. Se acceptă o frecvență medie a proceselor de ridicare și golire a containerelor de maxim un proces de ridicare și golire a containerelor per săptămână.

n. Diferențele de culoare sunt excluse de la garanție.

 

14. Protecția datelor  

Clientul este de acord ca datele sale personale, precum numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail să fie stocate de Europlast în vederea desfășurării raporturilor contractuale, precum și expedierii materialului publicitar cu privire la produsele Europlast. Acest acord poate fi retras în orice moment la Europlast (Europlast GmbH, Schmelz 83, 9772 Dellach).

 

15. Clauză de separabilitate  

În cazul în care prevederi individuale ale acestor Condiții Generale de Afaceri sunt sau devin neaplicabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului. În acest caz este încheiat un nou acord între partenerii contractuali, care să corespundă cât mai fidel scopului inițial al prevederii inaplicabile.

 

16. Sediul procedural/lege aplicabilă

a. Locul de prestare este considerat sediul Europlast.

b. În măsura în care suma contestată este mai mică sau egală cu 500.000,00 euro (în cuvinte: cinci sute de mii de euro) și cu statul pe teritoriul căruia clientul își are sediul/domiciliul stabil există o convenție de executare pentru hotărârile judecătorești ale Tribunalului Austriac, partenerii contractuali stabilesc proceduri pentru toate litigiile sau pretențiile, care rezultă din raportul contractual sau în legătură cu acesta, respectiv prezentele Condiții Generale de Afaceri dintre Europlast și client, inclusiv litigiile cu privire la valabilitatea, încălcarea, anularea sau nulitatea legislației austriece, cu excluderea normelor de soluționare și a Convenției Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională a mărfurilor (CISG). Instanța competentă pentru litigii este Tribunalul competent pentru orașul Spittal/Drau.

c. În cazul în care suma contestată este mai mare de 500.000,00 euro (în cuvinte: cinci sute de mii de euro), și în cazul în care cu statul pe teritoriul căruia clientul își are sediul/domiciliul stabil nu există o convenție de executare pentru hotărârile judecătorești, toate litigiile sau pretențiile, care rezultă din raportul contractual sau în legătură cu acesta, respectiv prezentele Condiții Generale de Afaceri dintre Europlast și client, inclusiv litigiile cu privire la valabilitatea, încălcarea, anularea sau nulitatea sunt tratate conform regulamentului de arbitraj al Curții Internaționale de Arbitraj din Camera de Comerț austriacă VIAC (Reglementarea Vieneză) și aceste litigii sunt soluționate de trei arbitrii selectați conform acestor reguli. Se aplică exclusiv legislația austriacă cu excluderea normelor de referință și a Convenției Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională a mărfurilor (CISG). În cazul unei proceduri de arbitraj, este stabilit în mod exclusiv faptul că cel care pierde procesul trebuie să plătească toate costurile părții care câștigă.

 

17. Limba 

În cazul în care pe lângă limba germană în care este elaborat contractul sunt utilizate alte limbi, versiunea germană prevalează.

 

18. Protecția datelor 

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

Protecția datelor dumneavoastră personale reprezintă o preocupare deosebită. De aceea, prelucrăm datele dumneavoastră exclusiv pe baza prevederilor legale (RGPD, TKG 2003). Prin intermediul acestor informații cu privire la protecția datelor vă informăm despre cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor în cadrul website-ului nostru.

Contactul cu noi 

În cazul în care ne contactați prin intermediul formularului de pe website sau prin e-mail, datele furnizate de dumneavoastră sunt stocate de noi timp de șase luni cu scopul prelucrării solicitării și în cazul unor eventuale întrebări ulterioare. Nu transmitem aceste date mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Cookie-uri 

Website-ul nostru utilizează așa-numitele cookie-uri. Este vorba despre fișiere text mici, stocate pe dispozitivul dumneavoastră cu ajutorul browser-ului. Acestea nu provoacă daune. Utilizăm cookie-uri pentru a configura oferta noastră într-o manieră mai ușor de utilizat. Anumite cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Acestea ne oferă posibilitatea de a recunoaște browser-ul dvs. la următoarea vizită. În cazul în care nu vă doriți acest lucru, vă puteți seta browser-ul astfel încât acesta să vă informeze cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți setarea numai în cazuri individuale. Dacă se dezactivează modulele cookie, funcționalitatea website-ului nostru poate fi restricționată.

Analiză web 

Această pagină de internet uutilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa numite „cookies“, fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit analiza utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informațiile create prin cookie privind utilizarea de către dumneavoastră a acestui website se transferă, de regulă, pe un server al Google din SUA și se stochează acolo. În cazul activării anonimizării IP-ului pe acest website, adresa dvs. IP va fi trunchiată în prealabil de Google totuși în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către unul dintre serverele Google SUA și trunchiată acolo. În numele administratorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a paginii web, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile de pe pagina web și pentru a presta pentru administratorul paginii web alte servicii asociate utilizării paginii web și internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi cumulată de Google cu alte date. Puteți împiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser, totuși atragem atenția asupra faptului că, în acest caz, nu veți putea utiliza pe deplin toate funcțiile acestei pagini web. În plus, puteți împiedica colectare de către Google a datelor generate de Cookie referitor la utilizarea acestui website de către dumneavoastră (incl. adresa IP), precum și prelucrarea de către Google a acestor date prin descărcarea și instalarea acestui plug-in de browser, disponibil la adresa următoare (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Puteți preveni colectarea prin Google Analytics dacă faceți clic pe următorul link. Se va insera un Opt-Out-Cookie, care va împiedica pe viitor colectarea datelor dvs. la vizitarea acestui website: Dezactivarea Google Analytics

Mai multe informații privind condițiile de utilizare și protecția datelor găsiți la www.google.com/analytics/terms/de.html, respectiv la www.google.de/intl/de/policies/.

Vă atragem atenția asupra faptului că pe această pagină web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp;“ pentru a asigura o colectare anonimizată a adreselor IP (așa numitul IP masking).

Drepturile dumneavoastră 

Vă revin, în principiu, drepturile la informare, modificare, ștergere, limitare, portabilitate a datelor, revocare și opunere. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă dreptul de protecție a datelor sau drepturile dvs. legale de protecție a datelor au fost lezate într-un anumit mod, puteți depune plângere la autoritatea de supraveghere. În Austria, aceasta este Autoritatea de Protecție a Datelor.

Ne puteți contacta la următoarele date: 

Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal
Austria

T: +43 (0) 4714 8228-0
F: +43 (0) 4714 8228-20
verkauf@europlast.at